Podobne strony

 • Biuro rachunkowe Lublin

  Biura_rachunkowe
  Biuro rachunkowe Lublin oferuje: prowadzenia ksiąg handlowych, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, prowadzenia ewidencji ryczałtowej, karta podatkowa, rozliczeń kadrowo-płacowych itp.
 • Uchman i Partnerzy Doradztwo Podatkowe

  Firmy wg branży
  Spółka Uchman i Part­ne­rzy spe­cja­li­zuje się w doradz­twie podat­ko­wym. Wysoki stan­dard ofe­ro­wa­nych przez nas usług ozna­cza kom­plek­sową ana­lizę zagad­nie­nia w kon­tek­ście podat­ko­wym, praw­nym oraz gospo­dar­czym. Naszym celem jest uchwy­ce­nie cało­ści pro­wa­dzo­nego przez Pań­stwa biz­nesu i pomoc w reali­za­cji celów komer­cyj­nych.
 • Uchman i Partnerzy Outsourcing Księgowy

  Regionalne
  1. Jeste­śmy pod­mio­tem upraw­nio­nym do usłu­go­wego pro­wa­dze­nia ksiąg rachun­ko­wych zgod­nie z ustawą o doradz­twie podatkowym; 2. Naszym klien­tom gwa­ran­tu­jemy naj­wyż­szą jakość, odpo­wie­dzial­ność za wyko­nane usługi oraz tajem­nicę zawodową; 3. Posia­damy wyso­kie ubez­pie­cze­nie OC, które może zostać jesz­cze zwięk­szone w związku z pod­ję­ciem z nami współ­pracy lub na życze­nie klienta; 4. Posia­damy wysoko wykwa­li­fi­ko­waną i doświad­czoną kadrę pracowników; 5. Sto­su­j
 • KSW Biuro Rachunkowe dla firm

  Prawo i podatki
  KSW to biuro rachunkowe, które doskonale radzi sobie z prowadzeniem i wspieraniem ksiąg rachunkowych firm i przedsiębiorstw. Jak wiadomo, nie każda firma może sobie pozwolić na zatrudnienie własnego księgowego. Z tego względu na rynku pojawiło się biuro podatkowe KSW. Zajmuje się rozliczaniem przychodów i rozchodów danego przedsiębiorstwa; pomaga w rozliczaniu podatków CIT, PIT oraz pomaga opłacać wszelkie składki z tytułu zatrudnienia. Siedziba biura rachunkowego KSW mieści się w Lublinie.
 • Zana 1

  Ekonomia
  Lex Conseil z Lublina oferuje pomoc z zakresu księgowości i doradztwa prawnego. Zaświadczamy usługi dla przedsiębiorstw dodatkowo osób fizycznych. W zakresie naszej działalności znajduje się m. in. prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, sporządzanie deklaracji i informacji podatkowych, przygotowanie przelewów podatkowych, zakładanie spółek, doradztwo finansowe czy windykacja. Naszym celem jest odciążenie klientów oraz prowadzeniu w ich imieniu księgowości, kadr i płac. Zawsze jesteśmy na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami. Dokładne wiadomości o zakresie naszej działalności znajdziecie Państwo na stronie internetowej.


Tu jesteś » Strona główna » Ekonomia

:: Biuro rachunkowe Alicja Michałowska Lublin ::

Nasza ocena:
Adres: biurokonsultant.pl

Ulica: Nałęczowska 30

Miasto: Lublin
Kod: 20-400
NIP: 7120066293

Telefon: 814435000
Opis:

Jesteśmy grupą profesjonalistów w branży doradztwa podatkowego oraz obsługi kadrowo-płacowej w Lublinie.
Każdy z nas posiada wieloletnie doświadczenie, dlatego możemy oferować Państwu wsparcie oraz doradztwo w zakresie usług takich jak między innymi obsługa kadrowo-płacowa małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw i doradztwo podatkowe także dla osób indywidualnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą na stronie www oraz do wizyty w siedzibie naszej firmy.