Komenda Główna Policji

Na stronie tej najważniejszej polskiej komendy znajdziesz różnorakie informacje o pracy policji i przestępczości. W serwisie zespołu prasowego przedstawiono sylwetki najgroźniejszych,...

więcej

Biuletyn Zamówień Publicznych

Serwis informacyjny WWW Urzędu Zamówień...

więcej

Polska Akademia Nauk

kategorie:
PANInne

Polska Akademia Nauk jest państwową instytucją naukową, działającą poprzez wyłonioną w drodze wyborów korporację uczonych oraz placówki naukowe; historia, struktura, władze, wydziały,...

więcej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Do zadań UOKiK, obok wspierania rozwoju konkurencji i zwalczania praktyk monopolistycznych, należy obecnie przeciwdziałanie naruszeniom interesów konsumenta, a w szczególności:przygotowywanie...

więcej

Inspekcja Ochrony Roślin

Oficjalna witryna Inspekcji Ochrony Roślin. Na jej łamach można zapoznać się ze strukturą, oddziałami regionalnymi, zasadami kontroli fitosanitarnej i przepisami prawnymi, którym podlega ten sektor...

więcej

Urząd Dozoru Technicznego

kategorie:
InstytucjeInne

Rządowy urząd nadzoru nad urządzeniami i konstrukcjami których używanie może stanowić zagrożenie dla ludzi. Działalność obejmuje fazę projektowania, przygotowania dokumentacji oraz...

więcej

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

kategorie:
Inne

Witryna zawiera informacje na temat funkcji BBN oraz przedstawia jego kierownictwo. Ponadto dowiemy się więcej na temat działania BBN i Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz o...

więcej

Strona glowna CIOP

Centralny Instytut Ochrony Pracy. Opis działalności, rys historyczny i...

więcej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

kategorie:
InneInstytucje

Strona instytucji, która dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami wspomaga inicjatywy służące poprawie stanu przyrody w Polsce, ze szczególną uwagą zwracaną na działania ekologiczne...

więcej

Urząd Zamówień Publicznych

Strona urzędu nadzorującego wykonywanie czynności realizowanych na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Można tutaj znaleźć informacje dotyczące najbliższych organizowanych...

więcej

PCBC

kategorie:
Inne

Strona Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Informacje ogólne, szkolenia, certyfikacja...

więcej

Inspekcja Ochrony Środowiska

kategorie:
InneInstytucje

Inspekcja Ochrony Środowiska. Informacje o stanie środowiska w Polsce, o zagrożeniach środowiska oraz struktura...

więcej

Państwowa Inspekcja Pracy

kategorie:
Inne

Serwis Państwowej Inspekcji Pracy. Informacje na temat prawa pracy oraz informacje o...

więcej

Urząd Morski w Szczecinie

Strona terenowego organu państwowej administracji morskiej Rzeczypospolitej Polskiej działającego na zachodnim wybrzeżu kraju. Zamieszczono akty prawne regulujące jego pracę, wzory dokumentów...

więcej

Urząd Regulacji Energetyki

kategorie:
InneInstytucje

Strona Urzędu Regulacji Energetyki. Na stronie informacje o urzędzie oraz jego...

więcej

Instytut Energii Atomowej

Strona Instytutu Energii Atomowej. Informacje o Instytucie, o jego działalności oraz o...

więcej

Polski Komitet Normalizacyjny

PKN przedstawia swoją historię, zasady prowadzenia i organizacji działalności normalizacyjnej oraz zasady opracowywania i stosowania Polskich Norm, komisje problemowe, przedmioty Polskich Norm...

więcej

Urząd Patentowy RP

Strona urzędu, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej, udzielanie patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe...

więcej

Główny Urząd Miar

kategorie:
Inne

Strona urzędu, w kompetencji którego znajdują się zagadnienia związane z metrologią naukową, prawną i przemysłową. Zamieszczono informacje na temat historii, bieżącej działalności,...

więcej

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

kategorie:
InneInne pisma

Strona urzędu sprawującego pieczę nad osobami represjonowanymi i kombatantami. Mogą tu oni znaleźć niezbędne informacje dotyczące przyznawania uprawnień (druki), adresy regionalnych...

więcej

Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie

Na stronie instytucji powołanej przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej po to, aby sprawniej dostosować system doradztwa rolniczego do wymagań stawianych polskiemu rolnictwu na drodze...

więcej

Nowo dodane strony

Inne

Strona urzędu, w kompetencji...

Instytucje

Strona urzędu, którego...

Placówki, instytuty itp.

PKN przedstawia swoją...

Inne

Strona Instytutu Energii...

Inne

Strona Urzędu Regulacji...

Inne

Strona terenowego organu...

Inne

Inspekcja Ochrony...

Inne

Serwis Państwowej Inspekcji...