organizacje pozarządowe

Kanał Informacyjny "III Sektor - Inicjatywy Obywatelskie

kategorie:
Inne

Kanał ten jest poświęcony wszelkim informacjom dotyczącym organizacji pozarządowych. W poszczególnych działach znajdziesz wiadomości na temat źródeł finansowania, podstaw prawnych...

więcej

Katalog Pozarządowych Inicjatyw Ekologicznych w Polsce

Katalog kilkuset organizacji, stowarzyszeń i programów związanych z ochroną środowiska, jak również baza danych o inwestycjach szkodliwych dla człowieka i...

więcej

Centrum Euro Info

Projekt Euro Info Centres (EIC) powstał w Komisji Wspólnot Europejskich w 1986 roku, jako jeden z kluczowych elementów polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Jego celem było...

więcej

Stowarzyszenie "Dziedzictwo Karpat"

Strona organizacji skupiającej młodych ludzi wywodzących się z różnych regionów i środowisk, których łączy fascynacja kulturą i przyrodą tego łańcucha gór. Zawiera informacje o...

więcej

Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego

Witryna fundacji, której zakres działania obejmuje promocję gospodarczą regionu poprzez rozwój gospodarki rynkowej, idei zarządzania i planowania strategicznego oraz wspieranie przedsiębiorczości....

więcej

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

Strona organizacji, której misją jest wspieranie procesu inkubacji przedsiębiorczości poprzez zaspokajanie potrzeb tych, którzy doradzają i pomagają przedsiębiorcom w rozpoczęciu...

więcej

Stowarzyszenie "ZDANIE"

Strona organizacji stawiającej sobie za cel zwiększenie wpływu obywateli na życie publiczne w takich dziedzinach jak: budowa społeczeństwa obywatelskiego, ochrona środowiska, samoorganizacja...

więcej

Uniwersyteckie Forum Innowacyjne

Strona projektu mającego za zadanie jest skuteczne współdziałanie środowiska akademickiego i podmiotów gospodarczych w zakresie transferu innowacji. Zawiera kalendarium najważniejszych dla...

więcej

Polsko - Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich

Strona funduszu wspierającego organizacje pozarządowe pożyczkami, dla których zabezpieczeniem są obiecane dotacje lub inne źródła finansowania w przyszłości. Zawiera informacje o...

więcej

Almanach Polskich Pozarządowych Organizacji Proeuropejskich

Serwis stworzony przez fundację im. Roberta Schumana zawierający informacje o organizacjach działających na rzecz zbliżenia ze strukturami...

więcej

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Strona stowarzyszenia stawiającego sobie za cel zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w finansowanie celów społecznie użytecznych, popularyzację pożytków płynących z dobroczynności...

więcej

Strona Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR

Witryna niezależnej, apolitycznej, niedochodowej i nie prowadzącej działalności gospodarczej instytucji, której celem jest umożliwianie wszystkim podmiotom swobodnego dostępu do informacji o...

więcej

Centrum Wolontariatu

Strona zawiera informacje o działaniach podejmowanych przez młodych ludzi chcących bezinteresownie nieść pomoc potrzebującym z województwa...

więcej

Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu w Krakowie"

Strona prezentująca projekt usługowy dla organizacji samorządowych instytucji oraz wszystkich osób, które chcą świadczyć nieodpłatną pracę na rzecz innych. Zawiera historię stowarzyszenia...

więcej

Centrum Wolontariatu w Słupsku

Witryna opisująca działalność (realizowane programy, aktualności, sponsorzy) pomorskich wolontariuszy. Zamieszczono oferty pracy dla osób chcących pomagać innym jak też zespół pojęć...

więcej

Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi

Strona organizacji, której celem jest szerzenie idei bezinteresownego służenia innym. Można znaleźć informacje o obszarach działania, osiągnieciach, planach...

więcej

Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Organizacja realizuje swój główny cel (wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych) przez organizowanie szkoleń biznesowych (jak uruchomić firmę, podatki, psychologia...

więcej

Serwis Internetowy Polskiej Rady Ruchu Europejskiego

Witryna organizacji, której głównym celem jest działanie na rzecz integracji europejskiej, przy pełnym respektowaniu praw człowieka i ładu demokratycznego oraz odmiennych tożsamości...

więcej

Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich w Warszawie

Strona organizacji będącej centrum informacji i refleksji nad etycznym wymiarem procesu jednoczenia się Europy. Zawiera opis działalności statutowej, wydawniczej, realizowanych programów oraz biuletyn traktujący o integracji...

więcej

Forum Proeuropejskich Organizacji Młodzieżowych

Strona związku, którego głównymi celami są: prezentacja wspólnego stanowiska organizacji młodzieżowych w kwestiach dotyczących dochodzenia Polski do członkostwa w Unii Europejskiej oraz...

więcej

Powiślańska Fundacja Społeczna

Strona organizacji, która pozyskuje fachowców i wolontariuszy, gromadzi środki oraz finansuje programy pomocy dla dzieci i młodzieży, rodzin, osób uzależnionych, chorych psychicznie i...

więcej

Internetowy Telefon Zaufania - Anonimowy Przyjaciel

Telefon Zaufania "Anonimowy Przyjaciel" w formie wirtualnej. Na stronie można znaleźć numery telefonów zaufania w większości polskich miast, a także uzyskać wsparcie w trudnej życiowej...

więcej

Polskie Forum Edukacji Europejskiej

Strona niezależnej organizacji pozarządowej skupiającej aktywnych i dynamicznych studentów Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej, która stawia sobie za zadanie między innymi:...

więcej

Młodzieżowy Wolontariat Miejski w Ziębicach

Strona stowarzyszenia, które zrzesza ludzi dobrej woli, osoby fizyczne, prawne - głównie studentów i uczniów szkół średnich zainteresowanych promocją miasta i gminy Ziębice w regionie i...

więcej

Małopolskie Forum Edukacji Europejskiej

Strona organizacji, której celem jest przygotowywanie rozmaitych grup społecznych w rejonie od Bielska Białej po Przemyśl, do pełnego zrozumienia wyzwań wiążących się z integracją Polski z...

więcej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej

Witryna towarzystwa które zajmuje się krzewieniem wiedzy o Wodzisławiu mieście liczącym ponad 740 lat, a także wydaje miesięcznik "Zeflik", traktujący o kulturze i problemach regionu. W jego...

więcej

Europejskie Centrum Młodzieży

Strona organizacji działającej na rzecz propagowania idei zjednoczonej Europy wśród młodzieży. Zamieszczono informacje o jej działalności, organizowanych wyjazdach i konferencjach oraz...

więcej

Młodzi Europejscy Federaliści

Strona organizacji mającej na celu szerokopojęte działania informacyjne na rzecz popularyzacji idei zjednoczonej Europy. Zmieszczono publikacje bliżej przedstawiające podejmowaną problematykę,...

więcej

Opozycyjne Stowarzyszenie Na Rzecz Rozdwojenia Jaźni

Strona organizacji, której głównymi celami statutowymi są: komentowanie i opiniowanie bieżących wydarzeń i sytuacji mogących prowokować rozdwojenie jaźni u obywateli, krzewienie zdrowego...

więcej

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

Strona organizacji pozarządowej typu “non-profit” działającej na rzecz wspierania rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, aktywnego zwalczania bezrobocia poprzez udzielanie pomocy osobom...

więcej

Centrum Euro Info w Gdańsku

Misją organizacji jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w skutecznym wchodzeniu na rynek europejski oraz w przygotowaniu się do zmian, jakie przyniesie integracja z Unią Europejską. Na...

więcej

Związek Powiatów Polskich

Strona stowarzyszenia powiatów mającego na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów powiatów oraz dążenie do społeczno - gospodarczego rozwoju tych wspólnot...

więcej

Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Fundacja "Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości" jest instytucją pozarządową. Cele realizowane są poprzez: wynajem lokali na prowadzenie działalności gospodarczej, udzielanie pożyczek osobom...

więcej

Fundacja Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości

Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkiej działalności na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy oraz pobudzenie inicjatyw gospodarczych, jak również gromadzenie środków finansowych i...

więcej

Inkubator Przedsiębiorczości w Krakowie

Misją Inkubatora jest aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez wspieranie powstawania i rozwoju, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania jest wspieranie rozwoju rynku lokalnego,...

więcej

Oficjalna strona stowarzyszenia "Mała Ojczyzna"

Strona organizacji działającej na terenie gminy Malechowo, której celem jest stworzenie takich warunków, w których mieszkańcy poprzez aktywny udział sami tworzą małą ojczyznę, w której...

więcej

Elbląskie Stowarzyszenie Inicjatyw Pozarządowych

Strona stowarzyszenia chcącego budować społeczeństwo obywatelskiego poprzez wspomaganie, integrację i promocję organizacji pozarządowych działających na terenie Elbląga, regionu...

więcej

Inkubator Przedsiębiorczości - Gliwice

Głównym celem tej instytucji jest pomaganie nowopowstałym przedsiębiorstwom w przejściu przez początkowy, najtrudniejszy okres działania na rynku. Cel ten Inkubator realizuje poprzez:...

więcej

Fundusz Przedsiębiorczości

Fundusz Przedsiębiorczości jest funduszem kredytowym dla małych przedsiębiorstw. Celem Funduszu jest umożliwienie skorzystania z taniego kredytu przedsiębiorcom posiadającym ograniczone zasoby...

więcej

Business Centre Club

Business Centre Club jest indywidualnych, prywatnych przedsiębiorców. Zrzesza polskie i zagraniczne firmy. BCC reprezentuje wszystkie branże i rożne struktury własności. BCC powstał, by...

więcej

Konkurs Pro Publico Bono

Strona konkursu odbywającego się pod patronatem Prezesa Rady Ministrów RP, którego celem jest wyróżnienie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw związanych z budowaniem...

więcej

Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych.

Strona stowarzyszenia, które za cel obrało sobie organizowanie pomocy prawnej, psychologicznej, i rzeczowej poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz ułatwianie samodzielnego podejmowania...

więcej

Lubelska Fundacja Rozwoju

Strona jednej z pierwszych w Polsce Agencji Rozwoju Regionalnego, utworzonej z inicjatywy instytucji zaangażowanych w rozwój gospodarczy województwa lubelskiego. Jej misją jest wspieranie rozwoju...

więcej

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Cieszynie

Strona organizacji działającej przy Stowarzyszeniu Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. Głównym celem Centrum jest wspieranie rozwoju organizacji obywatelskich na terenie Ziemi Cieszyńskiej, a...

więcej

AdLex - Internetowy Katalog Polskich Stron Prawnych

kategorie:
BranżoweInne

Katalog AdLex to pogrupowane w działy polskie strony WWW o tematyce prawnej. Znajdziesz w nim informacje z różnych działów prawa, o aktualnościach, edukacji, organizacjach, prasie,...

więcej

www.uczciweprawo.pl

kategorie:
Prawo i podatki

Czy nie masz dość niekompetencji polskiej policji na drogach, jej arogancji i braku znajomości podstawowych elementów prawa oraz procedur, a do tego nierzadko agresji i braku kultury? Czy równie...

więcej

Nowo dodane strony

Ekologia

Kompleksowa obsługa firm z...

Oświata i edukacja

CE2 Centrum Edukacji...

Kursy BHP i przeciwpożarowe

Doradztwo z zakresu BHP,...

Pedagogika i dydaktyka

Strona nauczyciela nauczania...

Inne

Soft-P Biuro Studiów i...

G

Prywatna strona, na której...

Inne

Strona utworzonego przy...

Inne

Strona koła ekologicznego....

Inne

Strona prezentuje...

Inne

Energię na świecie...