zarządzanie

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Witryna omawia strukturę Wydziału, działalność kół naukowych, rodzaje studiów (magisterskie, inżynierskie, podyplomowe, zaoczne), zasady badań naukowych, działalność studencką i bieżące...

więcej

Wydział Zarządzania UG

Angielskojęzyczne przedstawienie działalności Wydziału i poszczególnych katedr oraz ich personelu naukowo -...

więcej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku - Białej

Strona prezentuje aktualności z życia uczelni, zasady naboru studentów, zbiór skryptów i podręczników, galerię zdjęć Miss Polonii , Miss i Mistera Podbeskidzia (m.in. absolwentka WSIiZ),...

więcej

Górnośląska Wyższa Szkoła Przediębiorczości w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości to pierwsza uczelnia niepubliczna pod patronatem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Umożliwia podjęcie studiów licencjackich - stacjonarnych i...

więcej

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Strona niepaństwowej uczelni wyższej prezentuje jej kadrę naukową, wyposażenie i oferowane kierunki studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych -Zarządzanie i marketing oraz Turystyka i rekreacja, zasady naboru...

więcej

Wydział Zarządzania UG w Sopocie

Angielskojęzyczne przedstawienie działalności Wydziału i poszczególnych katedr oraz ich personelu naukowo -...

więcej

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów

Witryna prezentuje kadrę, historię i fundatorów GFKM, działalność wydawniczą i doradczą oraz ofertę studiów podyplomowych MBA i szkoleń...

więcej

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Witryna zawiera informacje o władzach uczelni, jej strukturze (Wydział Ekonomii -Katedry: Ekonomii, Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Transportu, Ekologii i Ekonomii Środowiskowej,...

więcej

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Witryna prezentuje aktualności z życia uczelni, jej historię i władze, przewodnik po budynkach AE, strukturę (Wydział Ekonomii, Zarządzania, Towaroznawstwa, jednostki pozawydziałowe,...

więcej

Profesjonalna Szkoła Biznesu w Krakowie

Strona prywatnego podmiotu edukacyjnego kształcącego na kierunku Zarządzanie i marketing w specjalnościach: business manager, art manager - impresario, twórca reklamy, manager turystyki,...

więcej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Krakowie

Witryna WSZiP prezentuje historię krakowskiej uczelni niepaństwowej, jej władze, problematykę studiów z zakresu zarządzania, przedsiębiorczości i...

więcej

Wyższa Szkoła Zarządzania w Legnicy

Strona przedstawia historię uczelni, ofertę studiów magisterskich, licencjackich i MBA na Wydziałach Zarządzania Biznesem, Zarządzania Informacją oraz Zarządzania Finansami; przebieg studiów...

więcej

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Strona prezentuje historię, strukturę i władze niepaństwowej uczelni zawodowej oferującej studia licencjackie w 5 specjalnościach (Administracja, Rachunkowość, Samorząd terytorilany,...

więcej

Wydział Orgnizacji i Zarządzania PŁ

Witryna zawiera ogólne informacje o Wydziale, jego strukturze (Instytut Zarządzania, Katedra Ekonomii i Marktingu, Katedra Nauk Humanistycznych, Filia w Bielsku), rekrutacji na kierunki...

więcej

Wydział Zarządzania UŁ

Strona prezentuje strukturę Wydziału (Katedry Zarządzania, Marketingu, Rachunkowości, Zarządzania Jakością, Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Zakład Zarządzania Miastem i...

więcej

Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu

Strona przedstawia historię uczelni, ofertę studiów magisterskich, licencjackich, podyplomowych i MBA, organizowane konferencje, życie studenckie, publikacje i wydawnictwa uczelniane (odnośnik...

więcej

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Witryna niepaństwowej szkoły wyższej - historia, zasady naboru studentów na wydziały: Informatyka, Administracja, Pedagogika, Politologia, Zarządzanie na studia stacjonarne, zaoczne, wieczorowe; zaplecze...

więcej

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Strona zawiera informacje o studiach na wydziałach Zarządzania, Ekonomii, Towaroznawstwa, informacje na temat rekrutacji i promocji zawodowej; aktualności, historia, władze, przebieg studiów...

więcej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Witryna uczelni kształcącej w systemie wyższych studiów zawodowych, magisterskich i studiów podyplomowych na kierunkach Ekonomia oraz Informatyka i Ekonometria; ponadto studia licencjackie...

więcej

Uniwersytet Gdański - Campus Sopot

Prezentacja struktury campusu (Wydział Ekonomiczny, Prawa i Administracji, Zarządzania, Biblioteka Główna UG, Polsko-Amerykańskie Centrum ds. Rozwiązywania Konfliktów); aktualności,...

więcej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Na stronach o kadrze Wydziału, poszczególnych zakładach wchodzących w jego skład, informacje o poszczególnych wersjach studiów oraz zasadach rekrutacji. Ponadto aktualności, konferencje oraz prace...

więcej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach

Strona zawiera aktualności uczelniane, prezentuje władze i kadrę naukową Szkoły, publikacje, organizowane konferencje, organizacje studenckie - samorząd oraz AZS, przebieg studiów na...

więcej

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie

Witryna prywatnej uczelni kształcącej na kierunku Zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania, przedsiębiorczości i biznesu; aktualności, historia, władze, programy nauczania, informacje o...

więcej

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Witryna mieszana (polski + angielski) przedstawia szkołę prowadzącą międzynarodowe studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania; historia powstania, zasady naboru studentów, programy studiów...

więcej

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Przedstawienie historii, aktualności oraz władz Akademii, działalności organizacji (Fundacja Rozwoju Akademii Ekonomicznej - oferta usług w zakresie doradztwa, wyceny i szkoleń), struktura...

więcej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Strona omawia aktualności i zasady rekrutacji na studia, strukturę uczelni (Katedra Nauk Ekonomicznych, Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy, Katedra Nauk Prawnych), działalność dydaktyczną...

więcej

Akademia Podlaska

Strona przedstawia władze oraz strukturę uczelni, charakteryzuje obiekty uczelniane, zawiera informacje o rekrutacji na studia na Wydziałach Chemiczno - Matematycznym, Rolniczym i Humanistycznym;...

więcej

Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska w Suwałkach

Prezentacja niepaństwowej wyższej szkoły - studia na wydziałach Pedagogiki, Administracji, Zarządzania i Marketingu, Psychologii - problematyka nauki, zasady rekrutacji, oferta studiów...

więcej

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

kategorie:
Nauki ścisłe

Prezentacja Misji Wydziału, jego władz, historii, struktury (Instytut Mechaniki Stosowanej, Instytut Inżynierii Zarządzania, Instytut Inżynierii Materiałowej, Instytut Technologii Mechanicznej,...

więcej

CITCOM-PW - Studium Podyplomowe

kategorie:
Nauki ścisłe

Strona Podyplomowego Studium Telekomunikacji, Informatyki i Zarządzania; w ofercie kursy o profilu technicznym (informatyka, telekomunikacja) uwzględniające również tematykę ekonomiczną,...

więcej

Politechnika Białostocka

Witryna przedstawia informacje ogólne o Politechnice, jej władzach, zasadach naboru na studia dzienne, zaoczne, wieczorowe, uzupełniające, podyplomowe, magisterskie i inżynerskie na wydziały:...

więcej

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Strona wyższej uczelni pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk; zawiera strukturę (Wydział Informatyki oraz Wydział Zarządzania i Marketingu), informacje o rekrutacji studentów, przebiegu...

więcej

AIESEC w Bielsku-Białej

Serwis Komitetu AIESEC działającego przy Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku prezentuje działalność organizacji na świecie i w Polsce, jej cele i działalność - wymiana międzynarodowa...

więcej

AIESEC w Szczecinie

Witryna przedstawia w języku angielskim skład i działalność szczecińskiego Komitetu Lokalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych - organizowane...

więcej

Politechnika Rzeszowska

Strona przedstawia władze i historię Politechniki imienia Ignacego Łukasiewicza; ponadto konferencje, zasady przyjęcia na studia, struktura uczelni (Wydział Budownictwa i Inżynierii...

więcej

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przedstawienie historii, władz, aktualności z życia uczelni, działalności Wydawnictwa UMK, organizacji studenckich, organizowanych konferencji naukowych, struktury organizacyjnej (Wydziały:...

więcej

Uniwersytet Warszawski

kategorie:
Prawo Pedagogika

Prezentacja struktury, historii i władz uczelni, oferta studiów, zasady rekrutacji, komunikaty, prezentacja struktury i władz poszczególnych Wydziałów (Biologii, Chemii, Nauk Politycznych i...

więcej

Uniwersytet Gdański

Witryna przedstawia informacje ogólne o Uniwersytecie - władze, Wydziały: Biologii, Geografii, Oceanologii, Chemii, Ekonomiczny, Historyczno - Filologiczny, Matematyki i Fizyki, Nauk Społecznych,...

więcej

Uniwersytet Łódzki

Witryna omawia strukturę uczelni ( Wydzial Biologii i Nauk o Ziemi, Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydzial Filologiczny Wydzial Filozoficzno-Historyczny, Wydzial Fizyki i Chemii, Wydzial...

więcej

Uniwersytet Szczeciński

kategorie:
Filologie Prawo

Strona zawiera aktualności z życia uczelni, jej historię, strukturę (Wydziały: Humanistyczny, Matematyczno - Fizyczny, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Nauk Przyrodniczych, Prawa i...

więcej

Manager

Strona prezentuje wiedzę o zarządzaniu firmą, produktem, finansami i HR, a ponadto skuteczne rozwiązania biznesowe i marketingowe, e-business, knowledge management, techniki i sposoby prowadzenia negocjacji oraz zawierania umów...

więcej

Forum Soft s.c.

Oprogramowanie dla przedsiębiorstw. 01 SYSTEM - Rozbudowany system obsługi firmy handlowej, produkcyjnej lub...

więcej

Teta S.A.

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania - system TETA 2000: Finanse, Personel, Logistyka,...

więcej

THB Systemy Informatyczne sp. z o.o.

Oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem. Programy związane z pracami budowlanymi, kosztorysowymi i projektowymi. Ponadto oprogramowanie dla domów maklerskich i banków. Również sprzęt...

więcej

Unifactor S.A.

Producent oprogramowania dla firm - w ofercie zintegrowany pakiet Unifirma: Kadry-Płace, Finansowo-Księgowy, Gospodarka Materiałowa, Księga Przychodów i Rozchodów, Przelewy. Ponadto firma jest...

więcej

Union Systems 2000 sp. z o.o.

Firma zajmuje się produkcją profesjonalnego oprogramowania biurowego i multimedialnego, a także specjalizowanego oprogramowania na zamówienie. Produkty: Synapsa (System Nadzoru Pracy Serwisu),...

więcej

Accent Microcomputers s.c.

Dystrybucja systemów operacyjnych, programów finansowo-księgowych, aplikacji biurowych, programów specjalistycznych. Także sprzęt komputerowy....

więcej

Adso S.A.

kategorie:
Obsługa firmy

Dystrybucja systemów zarządzania przedsiębiorstwem oraz oprogramowania typu...

więcej

DCS

Oprogramowanie firm Microsoft, ABC Systems, i innych. Głównie z dziedziny zarządzania małymi i średnimi...

więcej

Hadar

Komputeryzacja firm wraz z dystrybucją oprogramowania z dziedziny zarządzania - partner firm ZETO Opole, CDN,...

więcej

InterTECH Gliwice

Firma specjalizuje się w komputeryzacji firm małych i średnich; zajmuje się także sprzedażą i instalacją komputerów, notebooków, programów, drukarek, skanerów...

więcej

Invar System S.A.

Oprogramowanie dla firm. Systemy Concorde XAL, SAP/R3, SOD - adaptacja i wdrażanie. Także instalacja...

więcej

ISA sp. z o.o.

kategorie:
Obsługa firmy

Komputeryzacja firm na bazie sprzętu IBM AS/400 wraz z dystrybucją oprogramowania z dziedziny zarządzania - Business Planning & Control System (BCPS) amerykańskiej firmy SSA, oraz SYMAP (system...

więcej

LST sp. z o.o.

kategorie:
Obsługa firmy

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania. Systemy SAP R/3, X/Time (rejestracja czasu pracy), LokTec (obsługa spółdzielni mieszkaniowych), Signo'98 (merchandising i przedstawicielstwo handlowe)....

więcej

P.H.U.P. Eurocom

Strona sklepu komputerowego, rozprowadzającego sprzęt oraz oprogramowanie, m. in. firm Microsoft, Novell, Corel, Symantec, Young Digital Poland, NAVO (z dziedziny zarządzania). Na stronie cennik i informacje o...

więcej

Studio Komputerowe Grudzińscy

Firma rozprowadza i wdraża oprogramowanie firmy CDN (z dziedziny zarządzania). Jest również dystrybutorem komputerów...

więcej

ADH Soft

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania: System Obsługi Leasingu (LEO), Czarodziej Faktur. Także inne programy: Biorytmy dla Windows; ponadto programy specjalistyczne na zamówienie. Na stronie sklepik, w którym można zamówić...

więcej

Altkom Matrix S.A.

Oprogramowanie w dziedzinie zarządzania - zintegrowany system zarządzania. System SYMFONIA zarządzania małą i średnią firmą. Wysoka pozycja firmy na...

więcej

Budimex Soft Rzeszów sp. z o.o.

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania, finansów i...

więcej

CDN sp. z o.o.

CDN S.A. oferuje profesjonalne oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem - kompleksowe rozwiązania biznesowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (CDN Klasyka, CDN Klasyka Plus,...

więcej

Apus sp. z o.o.

Oprogramowanie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami i średnimi firmami; narzędzia do tworzenia relacyjnych baz...

więcej

ArtLogic

Firma oferuje oprogramowanie dla firm tworzone na zamówienie oraz pomoc w zaprojektowaniu, stworzeniu i wdrożeniu aplikacji bazodanowych w przedsiębiorstwie. Ponadto usługi internetowe, grafika komputerowa, administracja...

więcej

Asoft s.c.

Przedsiębiorstwo zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i opieką nad eksploatacją systemów informatycznych do wspomagania zarządzania w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych - system...

więcej

BDF-elin sp. z o.o.

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania i biurowe: Zintegrowany System Zarządzania Jednostkami Gospodarczymi, Zintegrowany System Obsługi Jednostek...

więcej

BMM

Oprogramowanie dla ochrony zdrowia, wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem (Analizator Menedżera, DDM9000, TETA, Symfonia). W ofercie także sprzęt komputerowy - notebooki, urządzenia...

więcej

Bonair S.A.

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania. Systemy informatyczne dla firm, systemy finansowo-zarządcze (BonMaster2000), oprogramowanie "pod...

więcej

Chandney Software sp. z o.o.

Oprogramowanie dla zarządzania - pakiet Saari, i kosztorysowania - WinBud, Planista. Wysoka pozycja firmy na...

więcej

Decsoft sp. z o.o.

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania: KOF - Kompleksowa Obsługa Firmy, KOZA - Komputerowa Obsługa Zgromadzeń Akcjonariuszy. Także dystrybucja oprogramowania firm ORACLE, MICROSOFT,...

więcej

Discovery sp. z o.o.

Strona firmy Discovery Sp. z o.o. specjalizującej się w tworzeniu oprogramowania do zarządzania firmą. Firma proponuje systemy wspomagające procesy sprzedaży, zakupów, rozrachunków,...

więcej

Elzab Soft sp. z o.o.

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Również consulting z zakresu systemów i usług informatycznych....

więcej

Etob-Res sp. z o.o.

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania małą i średnią firmą. Komputerowy System Administrowania Przedsiębiorstwem - KOMAD-RES, System Sterowania...

więcej

Exell

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem, dokumentami, handlu i ubezpieczeń oraz obiegu informacji: Co-Liber (system biblioteczny), System zarządzania dokumentami i obiegiem...

więcej

HumanSoft - oprogramowanie dla firm

Strona producenta oprogramowania wspomagającego zarządzanie w małych i średnich firmach. Znajdziesz tu jego ofertę, a w niej systemy wspierające pracę działów sprzedaży, zaopatrzenia, marketingu, księgowości, finansów, kadr i...

więcej

Ikar sp. z o.o.

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania. Zintegrowany system zarządzania ORION, ANALIZATOR MENEDŻERA, MAXIMO (zarządzanie produkcją i utrzymanie infrastruktury...

więcej

Infostar s.c.

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania - programy Hotel, Restauracja, MikroMag, Cecho. Na stronie do ściągnięcia wersje demo...

więcej

Info-Tur

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania - Czynsze, Księgowość materiałowa, PKZP. Dystrybucja oprogramowania firm Microsoft, Novell, Corel, Altkom-Matrix, Varico. Także sprzęt...

więcej

Infra s.c.

Oprogramowanie wspomagające zarządzanie podmiotami gospodarującymi i innymi jednostkami organizacyjnymi (biura, urzędy). Zintegrowany system INFRA. Także dystrybucja sprzętu...

więcej

InsERT

Jeden z większych producentów oprogramowanie do prowadzenia małych i średnich firm. Programy SUBIEKT, Rachmistrz, Rewizor, Gratyfikat, Fabrykant - małe wymagania co do sprzętu. Możliwość ściągnięcia wersji...

więcej

Intentia-Vimex sp. z o.o.

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania. System Movex - międzynarodowy system wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem....

więcej

Inwestprojekt-Słupsk sp. z o.o.

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania - głównie budownictwo. Programy LEONARDO, LISA, kadry, płace, etc. Dla środowisk DOS i Windows. Możliwość ściągnięcia wersji demo programów. Także dystrybucja sprzętu...

więcej

Inżynierska Firma Konsultingowa

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania: system kadrowo-płacowy, gospodarki materiałowej, finansowo-księgowy...

więcej

Koma S.A.

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania - system KOMA HR (Human Resources) kadrowo-płacowy. Także wdrażanie systemu R/3 firmy...

więcej

Macrosoft S.A.

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania średnim przedsiębiorstwem. Firma tworzy system na zamówienie, po zbadaniu potrzeb klienta. System tworzony jest w autorskiej technologii...

więcej

MKJ sp. z o.o.

Producent oprogramowania wspomagającego kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwami.i usługowymi, handlowymi i produkcyjnymi, dedykowanego dla środowiska Windows. Pakiety Polka, Jolka, Ewka, Cresus, Edbud,...

więcej

NetBase s.c.

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania: moduł obsługi działu sprzedaży i magazynu, moduł księgowości głównej, moduł środków trwałych....

więcej

Omnis s.c.

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania: moduły księgowość, płace, sprzedaż, magazyn, środki trwałe, cykle, logistyka,...

więcej

Open s.c.

Oprogramowania wspomagające zarządzanie dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Ponadto obsługa w zakresie konfiguracji sieci i pojedynczych komputerów, instalacje i konserwacje...

więcej

Oracle Polska sp. z o.o.

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania - system Oracle Financials - elastyczny i nowoczesny system zarządzający działalnością finansową przedsiębiorstwa. Na stronie wyszukiwarka,...

więcej

OrCom s.c.

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania - pakiet OrCom_2000 złożony z podsystemów: F-K, OBRÓT TOWAROWY, PŁACE i KADRY oraz ŚRODKI TRWAŁE. Także dystrybucja...

więcej

Orhmet sp. z o.o.

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania - Orhmet K-S (kupno-sprzedaż), F-K (finanse-księgowość).Także dystrybucja...

więcej

Personal '88 s.c.

Producent oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem - w ofercie Zintegrowany Pakiet Programów Personal. Ponadto firma zajmuje się sprzedażą sprzętu komputerowego, instalacjami sieci...

więcej

Probit

Producent oprogramowania wspomagającego zarządzanie firmą - pakiety: Pro-Euro, Probit Standard, Pro-SM (spóldzielnia mieszkaniowa). Do ściągnięcia wersje demo...

więcej

Prokom Software S.A.

Tworzenie systemów informatycznych opartych o systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych - systemy informatyczne "pod klucz", w tym systemy zarządzania przedsiębiorstwem (SAP, ZSZ), systemy...

więcej

Przedsiębiorstwo Techniczne J. Andrzejewskiego

Oprogramowanie na zamówienie: do zarządzania działami przedsiębiorstw, sprzedaży, komunikacyjne, do kodów kreskowych. Również instalacja i wdrażanie oprogramowani firmy Yuma dla...

więcej

PSI

Oprogramowanie do prowadzenia firm - system WILK, program Księga...

więcej

PT-I Zubix sp. z o.o.

Programy na zamówienie (w językach Clipper, Pascal, Delphi), wdrażanie programów i opieka informatyczna.Także gotowe produkty z dziedziny zarządzania firmą. Również sprzedaż sprzętu i usługi związane z instalacją...

więcej

Quantum SI

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania - gotowe pakietu, systemy na zamówienie. System MEGA - moduły: finasowo-księgowy, analizy kosztów, środków trwałych oraz gospodarki towarowej -...

więcej

Qumak International sp. z o.o.

Oprogramowanie w zakresie wspomagania zarządzania finansami w przedsiębiorstwach - wdrażanie systemu amerykańskiej firmy Epicor Software Corporation -...

więcej

Rekord sp. z o.o.

Oprogramowanie dla przedsiębiorstw i administracji - systemy Ratusz (urzędy administracji państwowej), Manager (obsługa przedsiębiorstwa), Obsługa Produkcji. Także usługi...

więcej

Rapid s.c.

Systemy finansowo-księgowe i analityczne, systemy sprzedaży i ewidencji magazynowej. Ponadto sprzęt komputerowy i usługi związane z siecią. Również doradztwo w zakresie integracji...

więcej

Rodan System sp. z o.o.

Systemy informatyczne dla firm ("pod klucz"), oprogramowanie z dziedziny zarządzania dokumentami i procesami pracy. System...

więcej

Centrum Informatyki ZETO-RODAN sp. z o.o

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania. System wspomagający zarządzaniem bezpieczeństwem pracy REX-SAMAN....

więcej

Soft Ekspert

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania: system Firma, Mini Ekspert, Ekspert. Do ściągnięcia wersje demo programów. Ponadto doradztwo informatyczne (w tym m.in. szkolenia, dostawa sprzętu...

więcej

Softar sp. z o.o.

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania - pakiet...

więcej

Softman S.A.

Oprogramowanie dla średnich przedsiębiorstw - gotowe: Firma Plus, Sowa, oraz na zamówienie. Także dystrybucja oprogramowania...

więcej

NET Soft S.A.

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania - pakiet MOS (zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem). Także inne: Artif - moduł analizy układów płytkowych, STOPA (konstrukcje budowlane),...

więcej

Usługi Komputerowe Michał Litkiewicz

Firma tworzy oprogramowanie związane z zarządzaniem; w ofercie m.in. programy Dokument, Faktura, Pojazd, Nota, Ewidencja, Magazyn. Ponadto usługi związane z tworzeniem stron...

więcej

Varico

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania: KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów), KsH (Księga Handlowa), RP (Rozliczenia Płac), ObSp (Obsługa Sprzedaży), PITy roczne. Programy (pod Windows)...

więcej

Wa-Pro s.c.

Oprogramowanie do zarządzania średnimi i małymi firmami. Systemy: WF-FaKir (finanse i księgowość), WF-MAG (obsługa magazynów i sprzedaży), WF-KaPeR (księga przychodów i rozchodów),...

więcej

Gambit Gliwice

Systemy CAD/CAM. System PROFIL - programowanie przecinarek, tokarek, frezarek. Także oprogramowanie z dziedziny zarządzania - pakiet...

więcej

Optosoft sp. z o.o.

Poza urządzeniami kontrolno-pomiarowymi - oprogramowanie wspomagające zarządzanie jakością: STAT9000, KJD9000, EWP9000, WN9000,...

więcej

Energopol-Soft sp. z o.o.

Dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania (Microsoft). Wdrażanie pakietów wspomagających zarządzanie (Simple, Symfonia, Magic). Ponadto serwis sprzętu i oprogramowania komputerowego....

więcej

InfoLECH

Firma prowadzi sprzedaż sprzętu komputerowego firmy OPTIMUS. Ponadto oferuje oprogramowanie, m.in. z dziedziny zarządzania firmy Insert. Również serwis drukarek i kas fiskalnych....

więcej

Computer ComBat

Firma jest producentem zestawów komputerowych ComBat oraz dystrybutorem podzespołów i komponentów komputerowych. Ponadto rozprowadza oprogramowanie z dziedziny zarządzania firmy...

więcej

Sykom

Firma oferuje system SyKOF - Zintegrowany System do Zarządzania Przedsiębiorstwem. Ponadto kompleksowa komputeryzacja przedsiębiorstwa - analiza potrzeb, opracowanie projektu, kompletacja i...

więcej

Suntech sp. z o.o.

Suntech, założony w 1990 roku, jest dostawcą rozwiązań klasy OSS (Operations Support Systems) dla światowego rynku telekomunikacyjnego i dostawców usług nowej generacji. Dotychczas Suntech...

więcej

EduSoft sp. z o.o.

Centrum Edukacyjne specjalizujące się w szkoleniach informatycznych oraz działalności w zakresie wsparcia technicznego. EduSoft posiada autoryzacje firm Microsoft, Novell, Santa Cruz Operation,...

więcej

Instytut Systemów Sterowania

Instytut zajmuje się automatyką przemysłową, automatyzacją budynków, systemami zarządzania produkcją, systemami medycznymi. Prowadzi usługi projektowe, doradztwo, pełną instalację na obiekcie, szkolenie personelu,...

więcej

ComPress S.A.

Agencja Public Relations oferuje opracowywanie strategii komunikacyjnych, kontakty z mediami, a także zarządzanie w sytuacji kryzysowej, sponsorowanie, wydawnictwa i obsługę prezentacji firmy w...

więcej

Marketing Management

Firma konsultingowa świadcząca usługi doradcze w szerokiej sferze zarządzania przedsiębiorstwem. Działania firmy obejmują: projektowanie, organizowanie i wdrażanie rozwiązań lub...

więcej

Schenk Institute

Firma zajmuje się organizowaniem szkoleń dla firm z zakresu zarządzania, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, negocjacji i finansów. Prowadzi także doradztwo przy tworzeniu strategii...

więcej

IFC Press Sp. z o.o.

Celem wydawnictwa jest publikacja książek o tematyce biznesowej. Wprowadza na polski rynek światowe bestsellery z dziedziny zarządzania, marketingu, finansów, zarządzania personelem. W...

więcej

Advisor S.C.

Firma oferuje usługi: poczta elektroniczna, serwis WWW i FTP, tworzenie stron WWW, usługi dostępu do sieci (telefoniczne i stałe), szkolenia i pomoc...

więcej

Audax

Sprzedaż centralek, telefonów, telefaksów, ISDN, sprzętu komputerowego , instalacje sieci komputerowych, kopiarek , peryferii komputerowych, kas fiskalnych, oprogramowania. Dealer IDEA Centertel. Serwis, instalacja,...

więcej

Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Bielbit

kategorie:
Dostawcy internetu

Firma oferuje pełny dostęp do sieci Internet, projektowanie i instalacje stron WWW. Oprócz tego jest firmą informatyczną zajmującą się tworzeniem programowania do kompleksowej obsługi...

więcej

BiG Vent S.C.

kategorie:
AutomatykaISDN

Firma zajmująca się sprzedażą komputerów i oprogramowania, systemów zarządzania danymi, wykonuje okablowanie strukturalne: inteligentny budynek, światłowody, ISDN. Automatyka przemysłowa -...

więcej

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych sp. z o.o.

kategorie:

Wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwami poprzez projektowanie i wdrażanie kompleksowych systemów informatycznych - w ofercie pakiety Zarządzanie BPSC, Impuls BPSC. Firma zapewnia też sprzęt komputerowy oraz usługi...

więcej

DAg

kategorie:

Oprogramowanie z dziedziny zarządzania - 4D Firma, Archiwum, Biuro, Shop - medycyny - 4D Dental - mediów - 4D Reklama, Architext, Fotoarchiwum, Video; ponadto programy dla ministerstw, urzędów,...

więcej

Elzab S.A.

kategorie:

Producent kas i drukarek fiskalnych oraz urzadzeń do rejestrowania i zarządzania sprzedażą towarów i usług. W ofercie handlowej: komputery małogabarytowe, systemy mobilne, alarmy i monitoring, komputery...

więcej

Esta s.c.

kategorie:

Firma zajmuje się dostawą i instalacją komputerów klasy PC i systemów sieciowych, wdrażaniem oprogramowania do zarządzania małymi i średnimi firmami, dostarczaniem sprzętu telekomunikacyjnego. Ponadto przedsiębiorstwo organizuje...

więcej

Host s.c.

kategorie:

Szeroka oferta w zakresie: dystrybucji sprzętu komputerowego, okablowania strukturalnego, sieci LAN/WAN, internetu, bezpieczeństwa, telekomunikacji, oprogramowania systemowego, baz danych oraz systemów zarządzania przedsiębiorstwem....

więcej

Larix

Firma oferuje wyposażenie dla biur i sklepów, jak również komputery i akcesoria, oprogramowanie dla firm, urządzenia fiskalne Posnet, Elzab i Optimus. Strona zawiera bramki SMS do sieci komórkowych i do stron związanych z...

więcej

Magres s.c.

Firma opracowała zintegrowany pakiet oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem handlowo-produkcyjno-usługowym. Oferuje sprzęt komputerowy, urządzenia fiskalne oraz instalacje i...

więcej

MAX Elektronik S.A.

Firma oferuje dostęp do Internetu poprzez linie komutowane z modemami, konta poczty elektronicznej i WWW, serwery wirtualne, rejestracja domen. Systemy wspomagające procesy przetwarzania i...

więcej

Megabit Sp. z o.o.

kategorie:
Automatyka

Specjalizacja w projektowaniu i realizacji rozproszonych systemów automatyki i zbierania danych opartych na sterownikach i oprogramowaniu Modicon i Telemacanique. Partner światowego potentata...

więcej

Merinosoft sp. z o.o.

Projektowanie, tworzenie i wdrażanie kompleksowych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Firma oferuje doradztwo, oprogramowanie, szkolenia, integracje oprogramowania. Dostarcza...

więcej

MJ Computer

kategorie:

Sprzedaż, instalacja i nadzór nad sprzętem komputerowym. Projektowanie, instalacja i administracja sieci komputerowych, montaż okablowania strukturalnego. Serwis sprzętu i oprogramowania. Na stronie sklep...

więcej

Organizacja i Kierowanie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

Kwartalnik i miesięcznik PAN poruszające zagadnienia ekonomiczne. Szczegóły na...

więcej

Soft-Lab S.C.

kategorie:
Oprogramowanie

Oprogramowanie dla przedsiębiorstw: system finansowo-księgowy, obsługi leasingu, magazynowy, środków trwałych i...

więcej

Syriusz

Producent wielu programów usprawniających działalność firmy. Regionalny dystrybutor urządzeń fiskalnych Elzab. Oferuje komputery, oprogramowanie, palmtopy oraz kasy...

więcej

TNOiK "Dom Organizatora" - Oddział Toruński

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa prezentuje działalność wydawniczą i szkoleniową swego toruńskiego oddziału w zakresie zarządzania i organizacji; historia TNOiK, oddziały na terenie kraju, współpraca z innymi...

więcej

Centrum Etos

kategorie:
Inne

Centrum Edukacji i Doradztwa Służby Zdrowia jest niepubliczną placówką edukacyjną działającą w sferze opieki zdrowotnej - kształcenie menedżerów służby zdrowia, ekspertyzy, doradztwo i...

więcej

Europejskie Forum Menedżerów Opieki Zdrowotnej

EFMOZ jest pozarządową i apolityczną organizacją skupiającą 11 członków tj. stowarzyszeń z: Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i...

więcej

Oddział Kujawsko-Pomorski STOMOZ

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej przedstawia aktualności dotyczące funkcjonowania placówek służby zdrowia po reformie, problematykę zarządzania służbą zdrowia, władze, organizowane...

więcej

Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty

Studium prezentuje swą ofertę kursową przeznaczoną dla dyrektorów placówek oświatowych i kandydatów, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników starostw powiatowych i innych zainteresowanych; prezentacja kadry, gości...

więcej

Centrum Kształcenia Praktycznego w Mielcu

Centrum organizuje praktyki zawodowe oraz kursy dla uczniów: komputerowe, zarządzania, komunikacji interpersonalnej, BHP, inne; na stronie także programy nauczania, aktualności, prowadzona jest grupa dyskusyjna...

więcej

ETOS - Centrum Edukacji i Doradztwa Służby Zdrowia

Centrum zajmuje się edukacją ustawiczną menedżerów, doradztwem w zakresie zarządzania, ekspertyzami naukowymi; prezentacja kadry (eksperci i wykładowcy), tematyki dotychczasowych...

więcej

Human Factor

kategorie:
Kursy biznesowe

Firma szkoleniowa i doradcza skupiająca swą działalność na dziedzinach: zarządzania personelem, kierowania, sprzedaży i obsługi; witryna zawiera wybrane materiały szkoleniowe oraz artykuły...

więcej

Human

Firma szkoląca menedżerów w zakresie psychologicznych aspektów handlu, zarządzania, prowadzenia negocjacji, telemarketingu; prezentacja kadry nauczającej, problematyki...

więcej

Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego

kategorie:
Kursy biznesowe

PCDL działa w kierunku popularyzacji, promocji, doradztwa oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników, kierownictwa i zarządów firm w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i...

więcej

ART - Jak zdać egzamin?

Strona zawiera informacje umożliwiające przystąpienie do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych - sprawy organizacyjne, zakres tematów...

więcej

Kadry Menedżerskie dla Reformy Opieki Zdrowotnej

kategorie:
Kursy biznesowe

Program realizowany w ramach Project HOPE (Opieka Zdrowotna dla Ludzi na Całym Świecie) - kursy dla menedżerów jednostek opieki zdrowotnej obejmujące szkolenie w zakresie planowania...

więcej

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie

MCKK oferuje szkolenia i kursy ogólne i specjalistyczne dla górników, kursy spawalnicze oraz BHP zakończone certyfikatem uznawanym przez MEN bądź otrzymaniem książeczki spawalniczej wydanej...

więcej

Karole - Strona Domowa Konkursu

Strona zawiera regulamin, przedstawia jego historię, patronów oraz przedsiębiorstwa biorące udział w dorocznym konkursie dla gdańskich studentów na projekty wdrożeniowe dla praktyki gospodarczej z dziedziny marketingu i...

więcej

Wydawnictwo Astrum

Wydawnictwo oferuje publikacje o tematyce ezoterycznej, związanej z parapsychologią, radiestezją, różdżkarstwem i feng shui, oraz problematyką New Age. Ponadto książki popularnonaukowe,...

więcej

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.

Firma zajmuje się integracją aplikacji, systemów sieciowych i sprzętu komputerowego dla kopalń; instalacje sieci komputerowych, przetwarzanie danych, serwis, szkolenia, systemy...

więcej

Infovide S.A.

Infovide S.A. jest firmą konsultingową, działającą na rynku od 1991 roku. Firma koncentruje się na zastosowaniach nowoczesnych technologii informatycznych w biznesie prowadząc prace...

więcej

Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego

Firma oferuje szkolenia ogólnodostępne oraz wewnątrzzakładowe w zakresie zarządzania, marketingu, controllingu, finansów, psychologii sprzedaży, ochrony środowiska, BHP, logistyki, Business...

więcej

Wydawnictwo Poltext Sp. z o.o.

Wydawnictwo publikuje książki z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów, bankowości, ubezpieczeń, handlu, marketingu itp. oraz specjalistyczne słowniki i podręczniki do nauki języków...

więcej

Placówka Oświatowa "Wiedza"

Placówka organizuje kursy przygotowawcze na studia (różne kierunki), do matury oraz dla ósmoklasistów - przedmioty: historia, matematyka, j. polski, języki obce, fizyka, wiedza o...

więcej

Zdrowie i Zarządzanie

Miesięcznik medyczno-ekonomiczny. Pismo powstało jako odpowiedź na rosnącą w środowisku osób zarządzających instytucjami opieki zdrowotnej potrzebę wiedzy i rzeczowej...

więcej

Bizreporter

Internetowy miesięcznik dla ludzi biznesu, w którym przeczytasz własne i przedrukowane artykuły o zarządzaniu, marketingu, prawie, podatkach, finansach, informatyce i nowoczesnych...

więcej

Poradnik zarządzania - franchising

kategorie:
Franchising

Krótkie wytłumaczenie pojęcia...

więcej

MikroMera S.J. - Systemy Informatyczne

Usługi w zakresie dostarczania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wspierającego zarządzanie. Ponadto instalacja oprogramowania, konserwacje, szkolenia, naprawy oraz udostępnianie łącz...

więcej

WBK AIB Asset Managment SA

WBK AIB Asset Management SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i prowadzi usługi w zakresie zarządzania portfelem papierów wartościowych. Zarządzanie portfelem...

więcej

Marketing i zarządzanie

Na stronie znajduje się wiele materiałów pomocniczych przydatnych studentowi zarządzania i...

więcej

Gdańska Akademia Bankowa

Gdańska Akademia Bankowa jest instytucją funkcjonującą jako część Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, jej podstawowym obszarem działalności jest kształcenie kadr dla systemu bankowego i finansowego....

więcej

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania prowadzi 3,5 letnie studia licencjackie na specjalnościach doradztwo podatkowe i administracja finansowa oraz finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. na...

więcej

Warszawska Szkoła Zarządzania

Warszawska Szkoła Zarządzania prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w następujących dziedzinach: zarządzania i marketing, zarządzanie personelem, zarządzanie przediębiorstwem, wycena...

więcej

Gotowce

Prace semestralne, zaliczeniowe i inne przydatne studentom materiały z takich przedmiotów jak: filozofia, psychologia, ekonomia, zarządzanie, statystyka, ekonometria, czy...

więcej

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

Strona domu maklerskiego działąjącego na polskim rynku kapitałowym (na terenie kraju funkcjonuje 6 Oddziałów Regionalnych i ponad 100 Punktów Obsługi Klientów). Oferta obejmuje wszelkie...

więcej

Ekonomia i Filozofia

Zamieszczono tu gotowe prace z zakresu zarządzania, technik zarządzania, rachunkowości, filozofii i...

więcej

Joanna Trojanowska - Biuro Podatkowe

kategorie:
Biura_rachunkowe

Firma kieruje swoją ofertę głównie do małych i średnich firm proponując usługi rachunkowe takie jak: księgi handlowe, podatkowa książka przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, a...

więcej

Doradztwo Podatkowe

kategorie:
Biura_rachunkowe

Strona biura zajmującego się między innymi: właściwym i pełnym wypełnianiem wszystkich zgłoszeń związanych z otwarciem firmy, sporządzaniem różnego rodzaju deklaracji podatkowych, jak...

więcej

Podatki Prus Doradztwo Podatkowe

Strona kancelarii, która specjalizuje się m.in. w audycie podatkowym, interpretacji przepisów fiskalnych, reprezentowaniu klienta przed organami podatkowymi, organizacji szkoleń podatkowych....

więcej

Atrium

kategorie:
Biura_rachunkowe

Strona firmy zajmującej się profesjonalna obsługą z zakresu księgowości, podatków, finansów, spraw kadrowych i socjalnych. Właściciele biura przekonują nas, dlaczego warto polecić...

więcej

Wałbrzyska Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

Znajdziesz tu informacje dotyczące życia uczelni, jej historię, wiadomości na temat kierunków studiów, rekrutacji i finansów oraz bazy...

więcej

Prawnicza Księgarnia Wysyłkowa

kategorie:
Ekonomia, prawo

Księgarnia posiada w swej ofercie książki, czasopisma, materiały multimedialne i biurowe z branży prawniczej. Na jej stronie udostępniona jest usługa umożliwiająca zamawianie dostępnych towarów przez...

więcej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu

Odwiedzając stronę zapoznasz się z kierunkami kształcenia, strukturą uczelni, jej władzami oraz dowiesz się jakie są zasady naboru. Dodatkowo na stronie zamieszczono ofertę pracy dla nauczycieli...

więcej

Polski Fundusz Kapitałowy S.A.

Klientem Polskiego Funduszu Kapitałowego mogą być przedsiębiorstwa oraz miasta i gminy, które zainteresowane są doradztwem gospodarczym i zarządzaniem aktywami finansowymi. Spółka działa na...

więcej

Valor Sp. z o. o.

Valor jest spółką doradztwa podatkowego, która swoim klientom oferuje m.in. projektowanie umów, podatkową analizę planowanych przedsięwzięć, sporządzanie pism w sprawach podatkowych, audyt...

więcej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie

WSZiM w Sochaczewie jest uczelnią ekonomiczną jednowydziałową kształcącą na kierunku "zarządzanie i marketing" w sześciu specjalizacjach. Na stronie znajdziesz szczegółowe informacje o...

więcej

Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy

Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy prowadzi studia inżyniersko-menedżerskie na kierunku Zarządzanie i Marketing. Na stronie znajdziesz szczegóły dotyczące organizacji studiów, zasad przyjęć oraz...

więcej

Krakowska Szkoła Wyższa

Strona Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, która posiada status szkoły niepaństwowej. Uczelnia stwarza możliwość podjęcia studiów i przygotowania do...

więcej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.

Oficjalna witryna uczelni z Konina. Na stronie możesz zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły, historią szkoły, zasadami rekrutacji oraz informacjami dotyczącymi spraw...

więcej

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach jest pierwszą niepaństwową szkołą wyższą w województwie śląskim. Powstała ona z inicjatywy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach....

więcej

Akademia Ekonomiczna w Jeleniej Górze

Oficjalna strona AE w Jeleniej Górze. Znajdziesz tutaj ofertę edukacyjną uczelni, informacje na temat organizacji studiów, wydziałów i kierunków, zasad rekrutacji oraz mnóstwo ciekawostek z życia...

więcej

ABC Consulting Sp. z o.o.

Firma ABC Consulting świadczy usługi doradcze dla różnych dziedzin gospodarki na terenie całej Polski. W sferze usług doradczych spółka oferuje opracowywanie strategicznych programów...

więcej

STS s.c. – szkolenia i treningi symulacyjne

kategorie:
Kursy biznesowe

Strona prezentuje ofertę firmy zajmującej się organizacją szkoleń i treningów symulacyjnych na temat negocjacji handlowych, windykacji, zarządzania oraz obsługi klienta. Na stronie znajdziesz...

więcej

controlling.info.pl

Serwis informacyjny obejmujący zagadnienia controllingu, budżetowania, rachunkowości oraz zarządzania. Odwiedzając serwis, będziesz mógł zapoznać się z artykułami nawiązującymi do...

więcej

Konsorcjum Finansowo-Inwestycyjne Colloseum Sp. z o. o.

KFI Colloseum prowadzi działalność usługową i handlową w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych, doradczych i finansowych. Internetowa strona firmy zawiera wyniki...

więcej

Studia Podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Celem programu MBA jest wykształcenie wszechstronnie przygotowanych managerów. Program ten oferuje zdobycie szerokiej wiedzy w dziedzinie zarządzania i ekonomii. Tutaj dowiesz się wszystkiego o...

więcej

ZEP - zarządzanie, ekonomia, prawo

Kopendium wiedzy, które jest niezastąpioną skarbnicą wiadomości dla studentów kierunków ekonomicznych i nie tylko. Można tutaj znaleźć informacje z zakresu finansów i bankowości (systemy...

więcej

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie posiada status niepaństwowej uczelni. Na stronach zapoznasz się z ofertą edukacyjną szkoły, kierunkami studiów, programem nauczania oraz akademickimi...

więcej

Wyższa Szkoła Zarządzania w Szczecinie

WSZ w Szczecinie posiada status wyższej szkoły niepaństwowej. Witryna zawiera informacje dotyczące władz uczelni, organizacji zajęć na studiach, rodzaje kierunków i specjalizacji oraz zasad przyjęć na...

więcej

Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie

Oficjalna strona rzeszowskiej prywatnej uczelni. Znajdziesz tutaj informacje na temat oraganizacji studiów, kierunków i specjalności, program studiów, działalności samorządu studenckiego, kół naukowych oraz warunków...

więcej

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdyni

Wyższa Szkoła Zarządzania jest niepaństwową wyższą uczelnią zawodową kształcącą w trybie dziennym i zaocznym w specjalnościach: marketing oraz zarządzanie finansami. Na stronie dowiesz...

więcej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie

Na stronie znajdziesz informacje dotyczące władz uczelnianych, patrona szkoły, program studiów, kierunki i specjalności oraz zasady...

więcej

XenoComp - Usługi Internetowe

Firma oferuje usługi informatyczne w zakresie tworzenia, rozbudowy i aktualizacji witryn internetowych, tworzenia sklepów internetowych, serwisowania i rozbudowy sprzętu komputerowego oraz...

więcej

GREŃ Communication

Greń Communication jest polską firmą doradczą i szkoleniową pracującą dla firm dynamicznych, czyli takich, których strategia obejmuje szczególnie silny rozwój umiejętności pracowników....

więcej

Bankowość, marketing i zarządzanie

Na stronie znajdziesz mnóstwo materiałów przeznaczonych dla studentów marketingu i zarządzania: ściągi, wykłady, prace...

więcej

Organizacja wirtualna

Na stronie znajdziesz tekst pracy magisterskiej pt: "Organizacja Wirtualna", kilka przydatnych materiałów dla studentów oraz forum na temat teorii...

więcej

IT MAGIC

IT MAGIC to firma zajmująca się rozwiązaniami informatycznymi z zakresu internetu i intranetu. Jest projektantem systemów zarządzania oraz sieciowych systemów informatycznych. Wdraża i...

więcej

Biuro Inicjatyw Gospodarczych - Dystrybutor oprogramowania

Witryna firmy specjalizującej się w kompleksowej komputeryzacji przedsiębiorstw, a posiadającej szczególnie duże doświadczenie we wdrażaniu systemów wspomagających zarządzanie, takich...

więcej

Księgarnia e-marketing

kategorie:
Księgarnie

Księgarnia internetowa z literaturą dotyczącą marketingu internetowego i tradycyjnego, ekonomii, zarządzania i zagadnień technicznych dla...

więcej

emedyk.pl - Internetowa Klinika Zarządzania

Serwis traktujący o zarządzaniu ochroną zdrowia i organizacji służby zdrowia, mnóstwo informacji na temat zarządzania i ochrony zdrowia w takich organizacjach jak szpital, klinika, przychodnia...

więcej

Noatki z marketingu i zarządzania

Na stronie znajdziesz ciekawe artykuły dotyczące marketingu, zarządzania, szkoleń,...

więcej

KOMPUTEROWE SYSTEMY DO WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA

Strona, na której znajdziesz podstawowe informacje na temat komputerowych systemów do wspomagania zarządzania, opisy programów i adresy firm zajmujących się ich dystrybucją i wdrażaniem....

więcej

Licencjonowany zarządca nieruchomości

kategorie:
Inne

Strona przedstawia ofertę administrowania i zarządzania...

więcej

Tramwaje Podmiejskie Sp. z o.o.

kategorie:
TramwajeInne

Witryna firmy oferującej przewozy tramwajowe i mikrobusowe, regularne i okolicznościowe, przejazdy indywidualne. Ponadto w ofercie znajduje się reklama na tramwajach, w tramwajach oraz na panelach...

więcej

KOMPUTEROWE SYSTEMY DO WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA

Strona zawiera podstawowe informacje na temat komputerowych systemów do wspomagania zarządzania i ich wdrażania. Opis programów i adresy firm prowadzących dystrybucję i wdrażanie tych...

więcej

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Strona zawiera informacje o WTBS, realizowanych przez nie inwestycjach budowlanych, ofercie zarządzania i wynajmu nieruchomości...

więcej

eki.pl - Ekonomiczna Księgarnia Internetowa

kategorie:
Ekonomia, prawo

Ekonomiczna Księgarnia Internetowa poleca literaturę z ogólnie pojętej ekonomii dla studentów i...

więcej

LOGOS Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy

Witryna poświęcona terapii nerwic, wad i zaburzeń mowy oraz kształceniu zachowań niezbędnych dla osiagania sukcesów w marketingu, działalności społecznej i...

więcej

XenoComp - Sklep internetowy - akcesoria komputerowe

Sklep internetowy oferujący części komputerowe, akcesoria, dyski, pamięci, drukarki, modemy, monitory, karty grafizcne, muzyczne i...

więcej

Doradztwo Organizacyjne

Strona firmy Alians oferującej doradztwo organizacyjne i personalne, rekrutację, executive search, zarządzanie, consulting, szkolenia. Znajdziesz tu szczegóły oferty i dane...

więcej

Mobile BiznesNet.pl

Sklep internetowy mający w swej ofercie komputery zarówno stacjonarne jak i przenośne - notebooki, palmtopy, akcesoria. Bezpłatna i szybka...

więcej

KONSYLIUM - Zespół Doradców Organizacyjnych

Przedstawienie systemów szkoleń i doradztwa powstałych na podstawie nowej i oryginalnej koncepcji zarządzania. Jeśli chcesz zapoznać się ze szczegółami -...

więcej

eGospodarka.pl - poradnik dla małych i średnich firm

Praktyczny poradnik internetu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dostarcza informacje (sprzęt, biznes, programy, internet), komentuje bieżące wydarzenia, udostępnia narzędzia...

więcej

Henwar

Sklep internetowy Henwar ma bogatą ofertę sprzętu komputerowego w internecie, zawsze aktualną i na...

więcej

Nieruchomości C.H. Beck

Miesięcznik omawiający szeroko rozumiany rynek nieruchomości w Polsce i za granicą. Zawiera artykuły problemowe; opinie profesjonalistów z zakresu prawa i podatków; wzory pism wniosków,...

więcej

Microfirma - Finans Glob

Serwis dla małych jednoosobowych firm. Znajdziecie tu pomoc - jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą. Można wykupić ultranowoczesny produkt obsługi rachunkowej prowadzonej z...

więcej

Klientownia

Niekomercyjna strona poruszająca zagadnienia związane z obsługą...

więcej

Integralis - Grupa Doradcza

Usługi konsultingowe dla firm polskich i zagranicznych, poszukiwanie i kojarzenie partnerów w Polsce i za granicą, promocja wszelkich form współpracy gospodarczej, programy naprawcze... Z pełną ofertą firmy zapoznasz się na...

więcej

Aard - internetowa księgarnia biznesowa

kategorie:
Księgarnie

Aard - biznesowa księgarnia internetowa. Wiedza zawarta w oferowanych książkach pomaga zdobywać przychody, pozwala uruchomić motywację oraz umożliwia uczenie się w przyśpieszonym...

więcej

WENTA - Robert Wawrzeń

Firma realizująca szkolenia dla firm i instytucji z zakresu: reklamy, poligrafii, prawa autorskiego, IT, zarządzania, marketingu i...

więcej

Norten Group Sp. z o.o. - Specjalistyczne wdrożenia DRMS

Aplikacja intranetowa Faktor Business Suite integruje takie operacje biznesowe jak: zarządzanie należnościami, zarządzanie ryzykiem i windykacja długów. Proces zarządzania należnościami...

więcej

Skills - doradztwo i szkolenia

Firma doradczo - szkoleniowa wyspecjalizowana w zarządzaniu projektami, oraz zarządzaniu operacyjnym. Oferuje sprawdzony międzynarodowy i własny know-how. Za swój główny cel stawiają sobie...

więcej

Heidtman & Piasecki

Doktorzy biznesu, firma doradczo - szkoleniowa - łączą praktykę zarządzania z psychologią i socjologią; diagnozują firmę i dostarczają kreatywne rozwiązania; identyfikujeą potrzeby szkoleniowe, realizują projekty...

więcej

Karstans doradcy ekonomiczni - kontrolling i szkolenia

Jesteśmy firmą doradczą świadczącą swe usługi od 19 lat. Zdobywaliśmy doświadczenie uczestnicząc w procesach prywatyzacyjnych dużych przedsiębiorstw w Toruniu. Zdobytą wiedzę...

więcej

Vivendum

Firma Vivendum świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa gospodarczego, usługi księgowo-kadrowe, prawne oraz IT. Wykonujemy dla naszych Klientów prace, które są konieczne do...

więcej

Nieruchomości Białystok Feria

Feria nieruchomości zajmuje się profesjonalną i kompleksową obsługa nieruchomości pod względem pośrednictwa, zarządzania i administrowania, architektury krajobrazu, nadzoru inwestorskiego,...

więcej

CIRCULUS – szkolenia biznesowe i doradztwo personalne

kategorie:
Szkolenia

Firma szkoleniowo - doradcza CIRCULUS, to holistyczne podejście do ludzi. Prowadzimy szkolenia biznesowe (otwarte i zamknięte) z zakresu zarządzania, obsługi klienta, sprzedaży, motywowania,...

więcej

Oprogramowania

kategorie:
Usługi inne

SOFTMANAGER jest integratorem oprogramowania biznesowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Ofertę handlową tworzy oprogramowanie dostosowane (funkcjonalnie i kosztowo) do...

więcej

Aldabra.pl - Księgarnia Internetowa

kategorie:
Księgarnie

Księgarnia internetowa oferuje książki o różnej tematyce. Literatura piękna i faktu, sztuka, komiksy, biznes. W ofercie posiada również książki...

więcej

SW Business Services-Stanislaw Walkowski

kategorie:
Inne

Świadczymy usługi z zakresu, zarządzania i konsultingu ze szczególnym uwzględnieniem rynku nieruchomości. Firmę tworzy zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu...

więcej

Expert Nieruchomości W.M.B. Bas S.C.

Wycena nieruchomości oraz analiza rynku to nasza specjalność. Wykonujemy opracowania i ekspertyzy oraz doradzamy w zakresie rynku nieruchomości. Główny obszar naszego działania to...

więcej

INTERCENTRUM nieruchomości

Prawie dwudziestoletnia praktyka w działalności na rynku nieruchomości w różnych jego obszarach, poparta szerokim przygotowaniem merytorycznym oraz stałym jego doskonaleniem stanowi o sile...

więcej

Blog marketing

Blog o marketingu, zarządzaniu i innych tajemniczych sprawach. Jesteśmy pasjonatami wszystkiego, co dotyczy zarządzania, marketingu, nowych technologii. Z radością, każdego dnia odrywamy ten...

więcej

Fundusze

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BPH TFI od 1998 roku zajmuje się efektywnym pomnażaniem oszczędności swoich Klientów, którzy zdecydowali się na oszczędzanie w ramach funduszy...

więcej

DMS Property Zarządzanie nieruchomościami w Łodzi

DMS Property jest firmą usługi związane z obsługą Łódzkiego rynku nieruchomości. Koncentrujemy się na świadczeniu usług w zakresie zarządzania nieruchomościami w Łodzi a także...

więcej

Szkolenia biznesowe

Kierowanie własnego interesu nie jest prostą sprawą. Dotyczy to w szczególności tych branż, gdzie liczy się serdeczność na klienta, umiejętność negocjacji. Nie każdy posiada wrodzone...

więcej

Monety - strona Rysia

Prywatna strona numizmatyczna skupiająca się głównie na monetach polskich. Na stronie znaleźć można zarówno najświeższe infrmacje numizmatyczne jak również prywatne przemyślenia....

więcej

Lean Passion Akademia

Akademia LP to Warszawska firma z wieloletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej. Wchodząc na stronę www akademialp.pl dowiesz się jakie szkolenia proponuje Akademia, poznasz najświeższe...

więcej

Przedsiębiorstwo Usług Archiwistycznych ARIADNA

Prowadzimy poszukiwania przodków i badania genealogiczne zarówno na potrzeby firm i kancelarii prawniczych zajmujących się sprawami spadkowymi, jak również na potrzeby osób prywatnych....

więcej

Architektura studia

Niepubliczna Wyższa szkoła im. Bogdana Jańskiego. Nasza uczelnia uczy od 1993 roku. Posiadamy oddziały na terenie całej Polski. Nasi studenci są różnych narodowości. Rozwijamy się w bardzo...

więcej

Witalni.pl - szkolenia menedżerskie i handlowe.

Jesteśmy wrocławską firmą doradaczo-szkoleniową. Głównym filarem działalności firmy jest organizacją szkoleń otwartych, które odbywają się w różnych częściach Polski. Uczymy i...

więcej

ETRANSIT.EU Cloud Platform - software dla transportu

Firma specjalizująca się w oprogramowaniu dla spedycji ETRANSIT.EU Firma ta oznacza dostęp dla Twojej firmy spedycyjnej do prostych w obsłudze programów do zarządzania! ETRANSIT.EU to...

więcej

Grupa Biurowiec

Jako firma zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami oraz całymi wspólnotami mieszkaniowymi na terenie Górnego Śląska oraz Małopolski, w szczególności zaś w Katowicach oraz Krakowie....

więcej

Awia - monitoring pojazdów i maszyn

Systemy dla pojazdów samochodowych, maszyn ciężkich, pojazdów kolejowych, etc. Systemy lokalizacji GPS, identyfikacji personelu, kontroli zużycie paliwa, monitorowania parametrów pracy,...

więcej

Http://zarzadzanienajmem.eu

Opieka nad wynajmowanymi nieruchomościami to zakres działania wieloletniej firmy Zarzadzanienajmem. To gwarancja wysokiej jakości usługi poparte długotrwałym stażem pracy w tej dziedzinie....

więcej

Szyfrowanie i kasowanie danych w firmie - InfoProtector

Powstaliśmy znaczny czas temu. Firma InfoProtector dostarcza swoim klientom sprawdzone rozwiązania obejmujące bezpieczeństwo logiczne. Chronimy dane, informacje, urządzenia. Usługi...

więcej

VIDI Centrum Rozwoju Kadr. Skuteczna firma szkoleniowa

Sukces każdej firmy to ludzie i ich umiejętności, dlatego warto zwiększać ich kompetencje! SKUTECZNA FIRMA SZKOLENIOWA, DLA NAS LICZĄ SIĘ TWOJE REZULTATY! DLACZEGO MY ? -16 LAT...

więcej

Doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania personelem

Doradztwo i szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Przeprowadzamy: audyty efektywności organizacji, projektujemy strategie personalne. Projektujemy i wdrażamy: opisy stanowisk pracy,...

więcej

Nowo dodane strony

Serwisy informacyjne

Konsorcjum Szkół Wyższych...

Ochrona Środowiska

WSEiZ - Uczelnia roku 2006:...

Uczelnie niepubliczne

WSWMiR im. Zygmunta Glogera w...

Koła naukowe

Strona Koła Naukowego...

Uczelnie niepubliczne

Strona Wyższej Szkoły...

Uniwersytet Warszawski

Serwis studencki przeznaczony...

Nauki ekonomiczne

Strona studentów Wyższej...

Nauki ekonomiczne

Witryna WSTE, na której...