organizacje pozarządowe organizacje

Kanał Informacyjny III Sektor - Inicjatywy Obywatelskie

Strona poświęcona wszelkim informacjom dotyczącym organizacji pozarządowych. W poszczególnych działach można znaleźć wiadomości na temat źródeł finansowania, podstaw prawnych działania...

więcej

Jubileusz 2000 - wolność od długów dla miliarda ludzi

Strona poświęcona inicjatywom na rzecz likwidacji zadłużenia najbiedniejszych państw świata w związku z obchodami milenijnymi. Zawiera informacje o skali zjawiska, poglądy kościoła...

więcej

Nieoficjalna Strona Krakowskiej Grupy Inicjatywnej Amnesty International

Strona obrońców praw człowieka z małopolski. Zawiera informacje o grupie i podejmowanych przez nią działaniach, raporty o respektowaniu praw ludzkich w innych...

więcej

GFPS - Polska (Polsko - Niemieckie Stowarzyszenie Naukowo - Kulturalne)

Witryna stowarzyszenia wspierającego pobyty naukowe polskich studentów w Niemczech. Można tutaj znaleźć informacje o realizowanych projektach, możliwościach otrzymania stypendium oraz kalendarium imprez przygotowywanych przez...

więcej

Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"

Strona organizacji, której celem jest wypracowanie systemu działań ograniczających skutki bezrobocia i bezdomności wśród młodzieży. Zawiera informacje o zainicjowanych akcjach i szkoleniach....

więcej

Forum Inicjatyw Pozarzadowych

Strony organizacji będącej apolitycznym, ogólnopolskim ruchem obywatelskim, którego powstanie stanowiło odpowiedź na potrzeby rozwijającego się w Polsce (obok państwowego i gospodarczego)...

więcej

Biuletyn o współpracy organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych

Serwis prezentujący między innymi informacje o funduszach publicznych dostępnych dla organizacji społecznych oraz współdziałaniach wspólnot lokalnych z podmiotami...

więcej

Fundusz Współpracy

Strona fundacji typu "non-profit", założonej w 1990 roku w celu wspierania przemian demokratycznych i rozwoju gospodarki rynkowej. Zawiera informacje o realizowanych...

więcej

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia"

Strona organizacji stawiającej sobie za zadanie stworzenia niezależnego środowiska humanistycznego kreującego autentyczne, nowe wartości na Warmii i Mazurach ponad partykularnymi interesami...

więcej

Śląskie Forum Organizacji Socjalnych

Strona organizacji, której celem jest między innymi wykonywanie i promowanie współpracy pozarządowych organizacji socjalnych z organami administracji rządowej, samorządowej i wyznaniowej,...

więcej

Instytut Spraw Publicznych

Witryna instytutu będącego pozarządową i ponadpartyjną placówką badawczą, powstałego w 1995 roku w celu zapewnienia naukowego i intelektualnego zaplecza dla toczących się w Polsce debat i...

więcej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Strona organizacji, dla której podstawowym celem jest wspieranie odbudowy samorządu terytorialnego jako podstawowej formy demokracji. Zamieszczono przydatne (szczególnie dla gmin) wiadomości na...

więcej

Krajowe Stowarzyszenie Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego

Strona organizacji skupiającej podmioty działające na rzecz rozwoju regionów. Zamieszczono informacje o strukturze stowarzyszenia, realizowanych zadaniach jak również listę współpracujących...

więcej

Bank Drugiej Ręki

Strona projektu, którego celem jest przekazywanie używanego sprzętu komputerowego szkołom, osobom niepełnosprawnym i organizacjom pozarządowym, które same, ze względu na ograniczone środki...

więcej

Fundacja Hobbit

Strona organizacji, której celem jest m.in. organizowanie różnorodnych form zajęć dla dzieci i młodzieży, mających na względzie ich prawidłowe wychowanie i przystosowanie do życia w...

więcej

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

Strona organizacji skupiającej liderów organizacji pozarządowych - trenerów, których działanie służy wspólnej wartości, jaką jest idea samoorganizacji społecznej. Zamieszczono informacje...

więcej

Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej

Strona zawiera informacje o imprezach organizowanych przez związek a także o współpracy z innymi grupami skupiającymi mniejszości narodowe i...

więcej

„Nadbużańskie To i Owo”

Dwujęzyczna strona społeczno-kulturalnego pisma Ukraińców z Podlasia. Można tutaj znaleźć informacje o historii regionu, religii prawosławnej oraz sytuacji na...

więcej

Biuro Porad Obywatelskich (BPO)

Strona pozarządowej, niezależnej instytucji udzielającej bezpłatnych porad wszystkim osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Można tutaj znaleźć raporty informujące o podejmowanych przez biuro interwencjach oraz jego...

więcej

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych

Witryna instytucji promującej rozwiązywanie problemów społecznych dzięki samoorganizacji obywateli i ich uniezależnieniu się od opiekuńczej roli państwa. Zamieszczono informacje o bieżącej...

więcej

Atlas - Modelowe Inicjatywy Lokalne

Strona projektu, którego głównym celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy społeczeństwami lokalnymi, promującego inicjatywy, będące gotowymi przepisami skutecznego, efektywnego i...

więcej

Centrum Praw Kobiet

Strona instytucji, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. Kieruje się przekonaniem, że prawa kobiet są niezbywalną,...

więcej

Serwis OŚKa - Ośrodka Informacji Środowisk Kobiecych

Strona informuje o niezależnej fundacji, która wspiera organizacje i inicjatywy kobiece, promuje uczestnictwo pań w życiu publicznym i społecznym oraz służy doświadczeniem i wiedzą wszystkim...

więcej

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej

Strona organizacji, której celem jest między innymi zaspokajanie potrzeb otoczenia społecznego poprzez rozwój informacji społecznej oraz bezstronnego, bezpłatnego i niezależnego poradnictwa...

więcej

Internetowy Poradnik Organizacji Pozarządowych

Strona powstała w celu niesienia pomocy organizacjom pozarządowym. Zawiera listę współpracujących organizacji, darczyńców, aktualności z życia trzeciego sektora oraz chat gdzie...

więcej

Lubelski Ośrodek Samopomocy

Strona organizacji pełniącej rolę Regionalnego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych na obszarze Polski południowo - wschodniej. Zamieszczono biuletyn informujący o działalności...

więcej

Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów "3R"

Strona organizacji, która za cel postawiła sobie m.in.: zapobieganie zanieczyszczeniom i odpadom u źródeł ich powstawania, promocję opakowań wielokrotnego użytku, zwiększenie dostępu...

więcej

Fundacja "Idealna Gmina"

Strona instytucji propagującej idee samorządności i aktywizacji społeczności lokalnych głównie w niewielkich gminach i małych miastach. Zamieszczono tu informacje na temat realizowanych...

więcej

Stowarzyszenie Gmin "Polskie zamki gotyckie"

Witryna organizacji, której celem jest między innymi: współpraca gmin, na terenie których znajdują się gotyckie zamki, w zakresie ich promocji, pobudzanie i wykorzystywanie inicjatyw lokalnych...

więcej

Stowarzyszenie Jarocin XXI

Strona organizacji stawiającej sobie za cel aktywizację gospodarczą jak i kulturalną i obywatelską społeczności miasta i powiatu. Można tutaj znaleźć informacje o bieżącej działalności...

więcej

Fundacja Kultury

Strona organizacji pozarządowej stawiającej sobie za cel wspieranie rozwoju kultury i sztuki narodowej. Zamieszczono informacje o finansowanych projektach, przeprowadzonych konkursach i laureatach corocznej nagrody...

więcej

Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka oddział Cieszyn

Strona organizacji mającej swoje korzenie we współpracy opozycjonistów trzech krajów w latach osiemdziesiątych. Zawiera informacje o władzach, aktualnie podejmowanych działaniach (Festiwal...

więcej

Stowarzyszenie na rzecz propagowania wspomagających metod porozumiewania się "Mówić bez słów"

Strona organizacji, której celem jest prowadzenie działalności szkoleniowej i propagowanie wiedzy z zakresu edukacji, rehabilitacji i wieloprofilowej terapii dzieci niepełnosprawnych, w tym...

więcej

Towarzystwo Szkolne Kociszew

Strona stowarzyszenia, którego celami są między innymi: tworzenie pro zdrowotnych warunków pracy i nauki, dbanie o harmonijny, intelektualny, fizyczny i estetyczny rozwój dziecka, a także...

więcej

Towarzystwo Humanistyczne

Witryna organizacji powstałej w czerwcu 1991 roku, by upowszechniać wartości i przekonania takie jak: wolność wewnętrzna i zewnętrzna człowieka, potrzeba wzajemnego szacunku, równość i...

więcej

BuDzik

Strona organizacji działającej od kwietnia 1996 roku pod egidą Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Źródło. Jej głównym celem jest aktywizacja społeczności miasta Łęczna. Obecnie...

więcej

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Nadzieja"

Strona instytucji stawiającej sobie za zadanie pomoc osobom dotkniętym chorobami psychicznymi. Zawiera Informacje o stowarzyszeniu, jego władzach, grupie plastycznej "Bohomazy" współpracującej z...

więcej

Neutrum - Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo

Strona organizacji, działającej na rzecz państwa gwarantującego: wolność od nakazów religijnych i ideologicznych, rozdział kościoła od państwa, równość wszystkich obywateli bez...

więcej

Stowarzyszenie na rzecz człowieka "Iton"

Witryna organizacji, która odwołuje się do Człowieka jako integralnej, niepowtarzalnej Jednostki - pragnie dopomagać mu w rozwoju, poszerzaniu samoświadomości, rozwiązywaniu problemów...

więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Działań Prospołecznych

Strona organizacji podejmującej działania zwiększające wpływ obywateli na kształt i poziom życia, poprzez edukację na temat praw człowieka, kształtowanie umiejętności przydatnych w...

więcej

Stowarzyszenie Kulturalne "MEM"

Strona organizacji, której priorytety to integrowanie społeczności lokalnych i środowisk kulturotwórczych regionu wokół ważnych problemów społecznych, ochrona indywidualności kulturalnej....

więcej

Stowarzyszenia "Inicjatywa Samorządowa" we Wschowie

Witryna organizacji, której członków łączy przede wszystkim wiara w ideę samorządności, w to, że można w swoim mieście, w swojej gminie wpływać na jakość życia jej mieszkańców,...

więcej

Stowarzyszenie "Inicjatywa Gdanska"

Strona organizacji zrzeszającej homoseksualistów, mająca za zdanie informowanie o projekcie stworzenia pierwszej witryny internetowej polskiej organizacji gejowskiej, pokazanie, że jest to...

więcej

Stowarzyszenie Gmin "Polska Sieć Énergie Cites" Kraków

Strona organizacji, której głównym statutowym celem jest promocja racjonalnego i bardziej efektywnego wykorzystania energii, szczególnie w dziedzinach, na które mają wpływ władze lokalne,...

więcej

Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Epilepsję, Porażenie Mózgowe, Zespół Downa, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

Strona organizacji, która jako swój główny cel traktuje szeroko pojętą kompleksową rehabilitację osób niepełnosprawnych, prowadzącą do ich integracji społecznej i zawodowej oraz...

więcej

Stowarzyszenie Elbląska Starówka

Strona organizacji pragnącej rozwijać i propagować inicjatywy, postawy i działania sprzyjające odbudowie Starego Miasta oraz wspierać osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, które takie...

więcej

Stowarzyszenie "Ego" Ostrowiec Świętokrzyski

Witryna stowarzyszenia, którego celami są: propagowanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i medycznej, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży przez organizowanie im czasu wolnego,...

więcej

Art of Living, czyli Sztuka Życia

Strona prowadzona przez organizację niedochodową, dobroczynną, której najważniejszym celem jest tworzenie społeczeństwa ludzi szczęśliwych, odprężonych, zharmonizowanych i rozwijających...

więcej

Stowarzyszenie OnJaTy

Witryna stowarzyszenia, którego głównym celem działalności jest prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej i wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży w szczególności tej...

więcej

Grupa Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

Strona grupy, dla której głównym celem działalności jest objęcie procesem wychowawczym, terapeutycznym oraz profilaktyczno-edukacyjnym dzieci z rodzin zagrożonych patologią...

więcej

Leżajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych

Strona organizacji stawiającej sobie za zadanie: wspieranie i promocję małej i średniej przedsiębiorczości, promowanie inicjatyw gospodarczych, działalność edukacyjną w zakresie integracji...

więcej

Klub Abstynenta ,,Wodnik'' w Ostrołęce

Strona klubu zrzeszającego anonimowych alkoholików z miasta i okolic. Zamieszczono informacje o grupach wsparcia działających pod jego auspicjami (terminy i miejsca spotkań), czytelnię...

więcej

Instytut Społecznej Obecności Mniejszości Seksualnej

Strona organizacji chcącej uczestniczyć w umacnianiu demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnieniu społecznej dostrzegalności obecności mniejszości seksualnej jako trwałego,...

więcej

Instytut Promocji Aktywności Społecznej

Strona stowarzyszenia zachęcającego młodych ludzi do przejawiania aktywności społecznej w swoich lokalnych społecznościach. Można tutaj znaleźć informacje o władzach instytutu, realizowanych programach oraz statut...

więcej

Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Ecce Homo"

Strona fundacji, która organizuje i niesie wsparcie osobom potrzebującym pomocy, głównie dzieciom niepełnosprawnym z ubogich, wielodzietnych rodzin z terenu całego kraju. Zawiera informacje o...

więcej

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

Strona organizacji, której celem jest między innymi stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych poprzez kierowanie zainteresowanych osób na odpowiednie szkolenia,...

więcej

Fundacja Pro Academia Narolense

Celem organizacji podejmowanie działań służących doskonaleniu zawodowemu, artystycznemu i naukowemu wybitnie uzdolnionych studentów i absolwentów polskich i zagranicznych wyższych uczelni...

więcej

Funacja Pomocy Młodziezy i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku"

Strona organizacji skupiającej się na hipoterapii jako metody rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zamieszczono galerię zdjęć dokumentujących turnusy rehabilitacyjne oraz garść informacji o...

więcej

Fundacja Dzieci Niczyje

Strona organizacji, która za podstawowy cel działania przyjęła wypracowanie systemu pomocy dzieciom krzywdzonym, integrującego działania instytucji państwowych, samorządowych oraz...

więcej

Ośrodek Myśli Politycznej

kategorie:
UnijneFilozofia

Strona stowarzyszenia zajmującego się działalnością edukacyjną i naukową z zakresu filozofii politycznej i stosunków międzynarodowych. Jest również miejscem publicznej debaty nad...

więcej

Koło Liderów Młodzieżowych

Strona organizacji skupiającej młodzież Żor pragnącej zrobić coś dla innych, a nie tylko dla siebie. Zamieszczono informacje o mieście członków koła, podejmowanych przez nich działaniach...

więcej

TWI - Badanie Potrzeb informacyjnych

Strona organizacji, która rozpoczyna prace nad uruchomieniem powszechnie dostępnego systemu informacji dla organizacji...

więcej

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

FRSO to pozarządowa, niedochodowa organizacja prowadząca szkolenia w zakresie skuteczności różnorodnych form działania społecznego, funkcjonowania instytucji non-profit - problemy...

więcej

Fundacja Forum Dialogu Między Narodami

Celem fundacji jest upowszechnienie tolerancji i kultury demokratycznej oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami. Informacje o planach fundacji, jej władzach,...

więcej

Stowarzyszenie Samopomocy "KRĄG"

Stowarzyszenie zajmuje się niesieniem pomocy osobom przewlekle chorym, starszym, opuszczonym. Na stronie także informacje Ośrodka Doraźnej Pomocy dla Kobiet i Dzieci Maltretowawnych oraz Centrum Rehabilitacji i Edukacji dla Ofiar...

więcej

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Białymstoku

Na stronie znajdziesz informacje o prowadzonej przez Centrum działalności szkoleniowej, doradczej i konsultacyjnej poświęconej przede wszystkim funkcjonowaniu samorządów i do nich głównie...

więcej

Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie

Na stronie Ośrodka, którego głównymi zadaniami są: pomoc w rozwoju samorządów, wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz szeroko pojętego rozwoju lokalnego, znajdziesz bardziej szczegółowe...

więcej

Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie

Na stronie znajdziesz raczej ascetyczne informacje o misji Ośrodka, adresatach jego działalności oraz problematyce szkoleń (dotyczącej z grubsza różnych aspektów funkcjonowania samorządu). W dotarciu do placówki pomoże mapka...

więcej

Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

Strona w przejrzysty sposób prezentuje podstawowe informacje o wspierającym rozwój demokracji lokalnej i społeczeństwo obywatelskie Centrum Szkoleniowym oraz prowadzonych przez nie...

więcej

Nowo dodane strony

Prawo i podatki

Inicjatywa Mobilności Pracy...

Władza i polityka

Nieoficjalna strona fanów Stowarzyszenia Inicjatywa...

Prawo i podatki

Portal informacyjny...

Serwisy polityczne

Portal społeczności...

Organizacje charytatywne

Strona klubu Rotary z...

Inicjatywy społ.-polityczne

Strona Majora Waldemara...

Inicjatywy społ.-polityczne

Fundację Aurea Demokratia...

Inkubatory przedsiębiorczości

Fundacja powstała dla...

Inne

Ruch Narodowy jest ruchem...

Inicjatywy społ.-polityczne

Misją powstałej w 2002 r. w...